Algemene voorwaarden

 

Art. 1 Definities

In deze voorwaarden worden onder de volgend definities verstaan:

1.1 Aanvullende overeenkomst
Een overeenkomst waarbij de koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de verkoper of door een derde partij worden geleverd op basis van een afspraak tussen die derde en de verkoper.

1.2 Bedenktijd
De termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht en het product kan retourneren.

1.3 Koper
Onder koper verstaat Inspiration NL iedere bezoeker van de internetsite dan welke, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, met Inspiration NL in een contractuele relatie in welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.4 Dag
Wordt volgens Inspiration NL gezien als een kalenderdag. Hierbij spreken wij dus over alle 7 dagen van de week.

1.5 Werkdag
Wordt volgens Inspiration NL gezien als een dag waarop menig persoon werkt of studeert. Hier gaat het om maandag t/m vrijdag.

1.6 Digitale inhoud
Gegevens die in digitale vorm gemaakt en geleverd worden.

1.7 Duurovereenkomst
Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.

1.8 Herroepingsrecht
De mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand en het product te retourneren.

1.9 Verkoper
De natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan de koper aanbiedt.

1.10 Overeenkomst op afstand
Een overeenkomst die tussen de verkoper en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.11 Vertegenwoordiger van de koper

De persoon die door de koper is aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakt is, die niet de verkoper of vervoerder is. Deze persoon heeft het recht om het product in ontvangst te nemen.

Art. 2 Identiteit verkoper

2.1 Adres (geen bezoekadres): Inspiration NL

T.a.v. Joanne Glaudemans
Beukenstraat 13
5331GA Kerkdriel

2.2 KvK nummer: 71186018

2.3 BTW nummer: NL002394412B79

2.4 E-mail: info@inspirationnl.com

Bereikbaar van 8:00-18:00.
Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op uw e-mail. Wij streven naar een reactietijd van 1 tot 3 werkdagen.

2.5 Whatsapp nummer: +31 17462298

Bereikbaar van 8:00-18:00 via Whatsapp.
Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op uw bericht. Wij streven naar een reactietijd van 1 tot 3 werkdagen.

Art. 3 Toepasselijkheid 

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de koper en de verkoper en elk aanbod van de verkoper.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper online en wanneer mogelijk offline beschikbaar gesteld. De tekst van deze algemene voorwaarden zal altijd online beschikbaar zijn op de website, voor zover binnen Inspiration NL’s mogelijkheden.. Mocht dit een probleem veroorzaken dan kan de verkoper op verzoek van de koper de algemene voorwaarden per mail of via een andere weg toesturen.

3.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn worden deze vermeldt bij het desbetreffende product of dienst. Deze zullen ook vóór de aankoop aan de koper beschikbaar worden gesteld.

Art. 4 Het aanbod

4.1 Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken.

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aankoop van het aanbod zijn verbonden.

Art. 5 De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, bevestigt de
verkoper langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aankoop niet door de verkoper is
bevestigd, heeft de koper de mogelijkheid om de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende, technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige online omgeving. Indien de koper elektronisch betaald, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 De verkoper zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. Het e-mailadres waar de koper met klachten terecht kan
b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding
inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop
d. De prijs met inbegrip van:

 • Alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud
 • Voor zover van toepassing de kosten van de verzending
 • De wijze van betaling, verzending en uitvoering van de overeenkomst op afstand

e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Art. 6 Herroepingsrecht

Bij producten:

6.1 De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden. De verkoper mag de koper vragen naar de reden van herroeping ter verbetering van het bedrijf, maar de koper is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.

6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte
vertegenwoordiger, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. Wanneer de koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: De dag waarop de koper of vertegenwoordiger het laatste product heeft ontvangen.De verkoper mag, mits hij de koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 1. Wanneer de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: De dag waarop de koper of vertegenwoordiger de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 2. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de koper of vertegenwoordiger het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

6.3 De koper kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen ontbinden. De verkoper mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Art. 7 De verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd

7.1 Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Mits er geen zegel op de verpakking zit.

7.2 De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

7.3 Wanneer het eventueel aanwezige hygiëne zegel verbroken wordt door de klant zal het recht op retournering vervallen.

Art. 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper

8.1 Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan de verkoper door middel van het sturen van een e-mail naar infoinspirationnl@gmail.com waarin hij ten minste vermeld:

 1. De reden van het gebruik maken van zijn herroepingsrecht
 2. Het bestelnummer van de order waarop de herroeping van toepassing is
 3. De producten en/of diensten waarvoor hij zijn herroepingsrecht wilt gebruiken

8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding en na bevestiging van de verkoper, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de verkoper. Dit hoeft niet als de verkoper heeft aangeboden het product zelf af te halen. De koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

8.3 De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Wanneer het product is geleverd in een verpakking met een hygiëne zegel dient de zegel onbeschadigd te zijn.

8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
herroepingsrecht ligt bij de koper.

8.5 De koper betaalt de kosten van het terugzenden van het product, tenzij anders overeengekomen met de verkoper.

8.6 Indien de koper herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de koper de verkoper een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de verkoper is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

8.7 Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Art. 9 Verplichtingen van de verkoper bij herroeping

9.1 Als de verkoper de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.

9.2 De verkoper vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele
leveringskosten door de verkoper in rekening gebracht voor het geretourneerde product, binnen 7 dagen nadat de verkoper de retourzending in goede en complete staat heeft ontvangen.

9.3 De verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.

9.4 Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Art. 10 Uitsluiting herroepingsrecht

De verkoper kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de verkoper dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

a. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

b. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de verkoper worden aangeboden aan de koper die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen. Geldig voor zowel offline als online veilingen

c. Dienstenovereenkomsten, na gedeeltelijke of volledige uitvoering van de
dienst, maar alleen als:
– De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de koper

én

– De koper heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de
verkoper de werkzaamheden volgens overeenkomst is gestart.

d. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur diensten en catering.

e. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de
overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is
voorzien.

f. Volgens specificaties en persoonlijke wensen van de koper vervaardigde
producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

g. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

h. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of
hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de
verzegeling na levering is verbroken.

i. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

j. Verzegelde audio-, video-opnamen, documenten en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

k. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen
hierop.

l. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar
alleen als:

 1. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de koper
  én
 2. De koper heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

m. Betreffende weddenschappen en loterijen.

Art. 11 De prijs

11.1 Gedurende de, in het aanbod vermelde, geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of andere invloeden buiten Inspiration NL’s zeggenschap om.

11.2 In afwijking van het vorige lid kan de verkoper producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

11.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

11.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de verkoper dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen

of

 1. De koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

11.5 De, in het aanbod van producten of diensten genoemde, prijzen zijn inclusief BTW.

Art 12. Nakoming overeenkomst en extra garantie

12.1 De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

12.2 De verkoper staat er niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan het voor het product bedoelde gebruik.

12.3 Een door de verkoper, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover de verkoper kan doen gelden indien de verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

12.4 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de verkoper, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Art 13. Levering en uitvoering

13.1 De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

13.2 Als plaats van levering geldt het verzendadres dat de koper aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.

13.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is verteld, zal de verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

13.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper het bedrag dat de koper betaald heeft terugbetalen.

13.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Art. 14 Duurtransacties: Opzegging, verlenging en duur

Opzegging:

14.1 De koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.

14.2 De koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.

14.3 De koper kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a. Te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een
bepaald tijdstip of in een bepaalde periode, tenzij anders aangegeven.

b. Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn
aangegaan

c. Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de verkoper voor
zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

14.4 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. De verkoper zal contact opnemen over een eventuele verlenging van de overeenkomst.

14.5 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van (maximaal) drie maanden. Dit is alleen geldig wanneer de koper niet uiterlijk een maand voor verloop van de overeenkomst opzegt.

14.6 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de koper te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

14.7 Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

14.8 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de koper na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzet.

Art. 15 Betaling

15.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

15.2 De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegeven onverwijld aan de verkoper te melden.

15.3 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de verkoper is gewezen op de te late betaling en de verkoper de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de verkoper gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De verkoper kan ten voordele van de koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Art. 16 Klachtenregeling

16.1 De verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

16.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper.

16.3 Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van het ontvangst van een antwoord van de klantenservice. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Art. 17 Eigendomsvoorbehoud & Eigendomsrechten

17.1 Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de koper nadat hij het totale verschuldigde bedrag aan de verkoper heeft voldaan. Het risico van de producten gaat over op de koper op het moment van levering.

17.2 De producten die via Inspiration NL verkocht worden dienen niet doorverkocht te worden.

17.3 De foto’s en teksten die te vinden zijn op de website en social media kanalen van Inspiration NL zijn eigendom van Inspiration NL deze dienen door niemand gebruikt te worden zonder toestemming van Inspiration NL.

Art. 18 Aanvullende bepalingen

18.1 Op overeenkomsten tussen de verkoper en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 De verkoper is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de koper meest gunstige bepaling zal prevaleren.

18.3 De verkoper is op geen enkele manier aansprakelijk voor letsel en/of schade en allergie die ontstaat na contact met/het dragen van de aangeschafte producten.